Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen als gevolg van een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar is verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkoming van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken.  In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie.  De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belopen van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken.  Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking.  De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en dat onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator in overeenstemming met dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 klachtenregeling
1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van € 50 heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. In overeenstemming met de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de ‘Cel verzoening': Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel 02 277 61 80, fax 02 277 91 00, e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf € 1.250 kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1.250 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. Onder de € 1.250 staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, in overeenstemming met het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.  Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: tel 02 277 62 15 (van 9 tot 12 u.), fax 02 277 91 00, City Atrium C, Vooruitgangstraat 50, 1210 Sint-Joost-ten-Noode, e-mail: clv.gr@skynet.be.

Bijzondere Reisvoorwaarden

1. De prijs
Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de gemaakte boeking.
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.1 De prijs omvat:
a) het vervoer heen en terug van reizigers en hun bagage volgens de specificaties van het programma;
b) de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, tenzij anders vermeld;
c) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven en de verblijfplaats indien voorzien in het programma;
d) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden voorzien in het programma;
e) de diensten van de host(ess) of de vertegenwoordiger ter plaatse;
f) de bijdrage voor de garantieverzekering;
g) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten;
1.2 Niet inbegrepen zijn:
a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij anders vermeld;
b) de dranken, tenzij anders vermeld;
c) de persoonlijke uitgaven en fooien;
d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;
e) de reis- en bijstands- en annuleringsverzekering;
f) het Fuel Protection Program.
1.3 Kortingen en promoties
De promoties worden toegepast zoals vermeld onder de prijstabellen. De aanduidingen bij de hotel- en flatbeschrijvingen zijn enkel indicatief. Late reductie- en promotieaanvragen kunnen geweigerd worden.
1.4 Naar maat
Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend:
reservering van minder dan 5 hotelnachten: 12,50 € per dossier;
last minute- reservering (minder dan 14 dagen voor vertrek): 12,50 € per dossier.

2. Prijsberekening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 6 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

3. Prijsvorming
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 03.10.2014 golden. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien.
3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 29.09.2014 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.
3.3 Vervoer per vliegtuig
3.3.1 Vakantievluchten
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar één van de bestemmingen die worden vermeld in de onderstaande tabel werd berekend aan de hand van een ‘referentie brandstofprijs’ van € 682 /ton (JETFuel FOB R’dam Barges High).

3.3.1a Mogelijkheid tot prijsaanpassing
Per overschrijding van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 boven € 784 /ton (d.w.z. eenmaal bij € 804 /ton, nogmaals bij € 824 /ton, enz.), wordt de reissom op de saldoafrekening netto verhoogd met het bedrag beschreven in de onderstaande lijst. Per daling van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 onder € 580 /ton (d.w.z. eenmaal bij € 560 /ton, nogmaals bij € 540 /ton, enz.), wordt hetzelfde bedrag netto in mindering gebracht van de reissom op de saldofactuur.

De geactualiseerde brandstofprijs is de gemiddelde brandstofprijs van de 3e maand voorafgaand aan de maand van afreis, berekend aan de gemiddelde wisselkoers van die 3e maand voorafgaand aan de maand van afreis.
Bij een boeking in de maand van afreis zelf of in de voorgaande maand, wordt de reissom evenwel bepaald aan de hand van de meest recente bekendgemaakte geactualiseerde brandstofprijs. Afhankelijk van het precieze ogenblik van boeking, is dit de gemiddelde brandstofprijs van de maand of de 2e maand voorafgaand aan de maand van afreis.
Lijst prijsaanpassingen:
Zone 1: € 1,10 /pers./traject: Ajaccio, Bastia en Lourdes / Napoli en Olbia / Alicante, Gerona, Ibiza, Mahon, Palma, Murcia en Reus
Zone 2: € 1,20 /pers./traject: Burgas en Varna / Athene, Corfu en Zakynthos / Brindisi, Lamezia Terme, Catania en Palermo / Dubrovnik / Nador, Oujda, Fez, Tétuan en Tanger / Faro / Almeria, Jerez en Malaga / Djerba, Al Hoceida en Enfidha / Pristina en Tirana
Zone 3: € 1,50 /pers./traject: Chania, Heraklion, Kos, Samos en Thessaloniki / Agadir, Marrakech en Rabat / Algiers, Bejaia en Oran / Ohrid en Skopje
Zone 4: € 1,60 /pers./traject: Antalya, Bodrum, Dalaman en Izmir
Zone 5: € 1,70 /pers./traject: Paphos, Mykonos en Santorini
Zone 6: € 1,80 /pers./traject: Fuerteventura, Las Palmas, La Palma, Arrecife en Tenerife / Funchal en Ponte Delgada
Zone 7: € 2,10 /pers./traject: Hurghada, Marsa Alam en Sharm el Sheikh / Aqaba / Tel Aviv
Zone 8: € 2,30 /pers./traject: Boa Vista en Sal
Zone 9: € 5,80 /pers./traject: Varadero, Montego Bay, Cancun, Santo Domingo en Punta Cana / Miami
3.3.1b Fuel Protection Program
Bij boeking van de optie ‘Fuel Protection Program’ is de mogelijkheid tot prijsaanpassing van art. 3.3.1a niet van toepassing, en kan er dus géén brandstoftoeslag/-korting meer worden aangerekend na boeking bij wijzigingen van de brandstofkost voor het vliegvervoer.
Het ‘Fuel Protection Program’ kan niet worden geboekt voor een pakketreis waarvoor er, gezien de afreisdatum, geen prijsaanpassing meer kan gebeuren in overeenstemming met art. 3.3.1a.
3.3.2. Vervoer per lijnvlucht
De prijs voor het vervoer per vliegtuig is berekend volgens de tarieven die golden op 29.09.2014, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende brandstoftoeslagen.
3.3.3.a Mogelijkheid tot prijsaanpassing
De door de luchtvaartmaatschappij ná deze datum meegedeelde brandstoftoeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.
3.3.3.b Vermijd brandstoftoeslag bij lijnvluchten
De optionele mogelijkheid wordt geboden om lijnvluchttickets onmiddellijk bij boeking integraal te betalen tegen het tarief dat geldt op het moment van boeking (dus rekening houdend met de dan eventueel van toepassing zijnde brandstoftoeslag of -reductie). Dit komt dus overeen met een verhoogd voorschot. Hierdoor wordt de ticketprijs vast en kunt u niet meer geconfronteerd worden met een eventuele nieuwe fueltoeslag of -reductie.
Let wel: bij eventuele annulering of wijziging van dergelijke tickets moet bijgevolg 100% kosten aangerekend worden.
Voor rondreizen waarvoor een minimumaantal deelnemers vereist is, is een dergelijke regeling per definitie niet van toepassing. Indien u voor deze optie kiest kan er geen reductie meer toegekend worden in het geval een eventueel bij boeking reeds bestaande brandstoftoeslag achteraf zou dalen.
3.4 Vervoer per trein, bus of boot
De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de tarieven die golden op 29.09.2014. De door de vervoersmaatschappij nà deze datum meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd, respectievelijk ervan afgetrokken.

4. Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 7 van de Algemene voorwaarden bedraagt 40 % van de totale reissom, met een minimum van € 250 per persoon. In geval van een late boeking (minder dan 28 dagen voor het vertrek naar de bestemming) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. De betaling van de reiziger aan de reisbemiddelaar is bevrijdend ten aanzien van de reisorganisator. In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger. Indien enkel het hotelverblijf gereserveerd werd, dient de volledige reissom onmiddellijk bij reservering voldaan te worden.

5. Annulering door de reiziger
5.1 Algemeen
De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisbemiddelaar schriftelijk aan de reisorganisator meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 17 uur van januari tot en met maart, de andere maanden van 10 tot 13 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.
5.2 Vergoeding
De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de annulering.
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: 40% van de prijs zonder vluchten, met een minimum van € 125 per persoon; vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
b) vanaf de 34e tot de 21e dag voor de vertrekdag: 50% van de prijs zonder vluchten met een minimum van 175 € per persoon; vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
c) vanaf de 20e tot de 10e dag voor de vertrekdag: 75% van de prijs zonder vluchten, vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
d) minder dan 10 dagen voor de vertrekdag of bij niet-aanmelding: de volledige reissom.

6. Vervanging en wijziging door de reiziger
Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing.
6.1 Overdracht
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met € 25 per persoon.
b) vanaf de 34e dag voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met € 50 per persoon.
6.2 Andere wijzigingen
6.2.1 Taal van de reisdocumenten, kamertype of maaltijdregime
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: € 25 per dossier;
b) vanaf de 34e dag voor de vertrekdag: € 50 per dossier.
6.2.2 Wijziging van de vertrek- en terugreisdatum: annuleringskosten
6.2.3 Wijziging van hotel
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdatum: € 25 per dossier;
b) vanaf de 34e dag tot de 7e dag voor de vertrekdag: € 50 per dossier;
c) minder dan 7 dagen voor de vertrekdag: 3 overnachtingen (volgens de prijs ‘+nacht’) verhoogd met € 50 per dossier.
6.2.4 Bijzondere schikkingen
Bij voorafbetaling van accommodatie of andere diensten of volgens de bijzondere voorwaarden bij cruises, binnenlands transport, rondreizen, hotels, enz. kunnen de kosten oplopen tot 100%, zelfs als de annulering lang voor het geplande vertrek plaatsvindt.
Dat bedrag moet geteld worden bij de kosten die de luchtvaartmaatschappij aanrekent en de administratiekosten op het moment van de annulering (zie boven).
6.2.5 Lijnvluchten
a) tot 29 dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met € 12,50 per persoon.
b) van 28 tot 8dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met € 25 per persoon.
c) vanaf de 7de dag voor vertrek: 100 % van de reissom

7. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
7.1 Algemeen
De algemene aansprakelijkheid wordt geregeld door artikel 14 van de Algemene Reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikelen 17 en 18 van de Reiscontractenwet.
De aansprakelijkheid van de reisorganisator is niet betrokken in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in art. 14 paragraaf 2.b van de Reiscontractenwet) of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen (waaronder overboeken niet is begrepen).
Bovendien is de reisorganisator wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.
7.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu.
7.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. In de brochure vindt u de lijst van de maatschappijen die hiervoor in aanmerking komen.
De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.
7.4 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meegedeeld worden.
7.5 Begin en einde van de diensten
De diensten van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

8. Klachtenregeling
8.1 Klachten op de bestemming
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden aan de dienstverlener of de vertegenwoordiger van de touroperator. Indien geen passend gevolg gegeven wordt of geen oplossing gevonden wordt, moet u rechtstreeks contact opnemen met het noodnummer van de touroperator (nadere gegevens in uw reisdocumenten). Indien door het niet naleven van deze voorschriften het probleem aanhoudt, kan dit een invloed hebben op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.
8.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.
8.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uitvoering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding pass).

9. Reisdocumenten
De reisdocumenten bevatten de vliegtuigtickets en de bons voor de andere gereserveerde diensten, samen met de praktische informatie betreffende de reis.
De documenten zijn uiterlijk 10 dagen voor het vertrek ter beschikking bij de reisbemiddelaar. Bij een boeking minder dan 15 dagen voor de vertrekdag worden de documenten op de luchthaven overhandigd. Tickets voor lijnvluchten liggen altijd bij onze balie op de luchthaven.
10. Informeringsplicht
De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie.