Gebruiksvoorwaarden website WETRAVEL2

1. Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door WeTravel2, met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg 31B, 2222 Wiekevorst, België. Door het bezoeken en/of gebruiken van informatie op gelijk welke pagina of deel van de website, verklaart de bezoeker en/of gebruiker (hierna ‘gebruiker’) zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

2. Bescherming van intellectuele rechten

Alle op de website aanwezige informatie is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van of in licentie gegeven aan WeTravel2 . Gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van WeTravel2 is het verboden enige materialen van deze website te reproduceren, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden.
Op de website worden links naar websites van derden voorzien. WeTravel2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van deze websites. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid na te kijken.

3. Verantwoordelijkheid van gebruikers

Elke gebruiker verklaart de website enkel te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Gebruikers mogen de website niet gebruiken om toegang te verkrijgen tot persoonlijke data, informatie of boekingsgegevens van andere gebruikers en klanten. Elke gebruiker verklaart WeTravel2 te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden ten gevolge van het onjuiste gebruik van deze website.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen die rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

5. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

WeTravel2 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen.
 
Versie februari 2015