ANNULERINGSVERZEKERING

1. Annuleringsverzekering
 
Als u een reis (hotel + vlucht en eventuele extra’s) uit ons aanbod reserveert is er geen annuleringsbescherming inbegrepen in de reissom. Daarom bevelen wij u de volgende annuleringsverzekeringen aan:
 
1.1 Annuleringsverzekering GOLD
De premie bedraagt 3,5% van de reissom met een minimumpremie van € 5 per persoon. De annuleringsverzekering GOLD waarborgt de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten indien de reden voor de annulering of wijziging binnen de verzekeringsvoorwaarden valt. U betaalt geen franchise.
Bij annulering of wijziging van de reis worden de premie en € 10 dossierkosten per persoon niet terugbetaald. Deze annuleringsverzekering GOLD moet bij de reservering worden afgesloten.
 
1.2 Annuleringsverzekering PLATINUM
Indien u een annuleringsverzekering PLATINUM onderschrijft geniet u behalve de waarborgen GOLD ook nog van exclusieve en heel uitgebreide waarborgen. De premie bedraagt 5% van de reissom met een minimumpremie van € 7,5 per persoon.  U betaalt geen franchise. Bij annulering, wijziging of onderbreking van de reis worden de premie en € 10 dossierkosten per persoon niet terugbetaald. Deze annuleringsverzekering PLATINUM moet bij de reservering worden afgesloten.
 
Indien de reden voor de annulering of wijziging binnen de verzekeringsvoorwaarden valt, waarborgt de annuleringsverzekering PLATINUM:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten;
b) het niet te recupereren gedeelte van de betaalde reissom in geval van annulering door de begunstigde tijdens de duur van het reiscontract (vakantieonderbreking).
 
2. Verzekeringsvoorwaarden
 
2.1 Verzekeraar
Abbey International Insurance PCC Ltd – Absolut Cell, Aviation Park, Civil Aviation Avenue, Luqa LQA9023, Malta, goedgekeurd door MFSA. De gemandateerde schaderegelaar: Westservice N.V., met ondernemingsnummer 0411.577.829, Ezelstraat 43 te 8000 Brugge, toegelaten onder het nummer 14604.
 
2.2 Verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde
Verzekeringsnemer is diegene die een annuleringsverzekering GOLD of PLATINUM onderschrijft. Begunstigde is diegene die het reiscontract (2.3.a) afsluit. Verzekerden zijn de begunstigde en zijn eventuele reisgezellen (2.3.d).
 
2.3 Definities
a) Reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, al dan niet gecombineerd, afgesloten door de begunstigde als reiziger en/of huurder met Jetair als reisbemiddelaar respectievelijk reisorganisator.
b) Vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) Inschrijvingsdatum: de datum waarop de gereserveerde diensten geboekt werden bij de reisorganisator.
d) Reisgezel: de persoon met wie de begunstigde samen ingeschreven is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop ervan.
e) Levensgezel: de persoon met wie de begunstigde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.
f) Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkende arts en die het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
g) Ongeval: aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse oorzaak buiten de begunstigde, vastgesteld door een erkende arts en die het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
h) Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en accidentele schade aan onroerende goederen van de begunstigde onafhankelijk van zijn wil ten gevolge van een toevallige oorzaak en die de annulering vereist voor de vrijwaring van zijn materiële belangen.

2.4 Verzekerd bedrag
De annuleringsverzekeringen GOLD en PLATINUM verzekeren de totale kostprijs van de reis. De premie en de dossierkosten van € 10 per persoon worden niet terugbetaald.
 
2.5 Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
 
2.5.1 Upgraden
Het upgraden van de annuleringsverzekering is toegelaten tot 7 dagen na boeking en 57 dagen voor afreis.
 
2.5.2 Downgraden
Het downgraden van de annuleringsverzekering wordt niet toegelaten tenzij het een optieboeking betreft waarbij het niet om een dossier op aanvraag en/of multicenterboeking gaat.
 
Volgende beperkingen worden toegestaan:
- Voor boeking tot 30 dagen voor afreis waarbij de optietermijn 48 u. bedraagt (voor een optie genomen op vrijdag 72 u.);
- Voor boeking vanaf 29 dagen tot 16 dagen voor afreis waarbij de optietermijn 24 u. bedraagt (een optie genomen op zaterdag 48 u.);
- Voor boekingen vanaf 15 dagen voor afreis is dit slechts mogelijk na voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van het Travel Insurance Center.
 
2.6 Vergoeding
Abbey International vergoedt:
in geval van annulering of wijziging van het reiscontract door de begunstigde de integrale annulerings- of wijzigingskosten die aan de reisorganisator moeten betaald worden in toepassing van de reisvoorwaarden.
De tussenkomst van Abbey International zal altijd berekend worden op basis van de kosten verschuldigd volgens de annuleringsvoorwaarden van het reiscontract binnen de 48 uur nadat de begunstigde kennis nam van de gebeurtenis die de annulering of wijziging veroorzaakte.

2.7 Waarborg
Indien u een annuleringsverzekering GOLD onderschrijft dan zijn de annulerings- of wijzigingskosten gedekt bij annulering of wijziging omwille van één van de hierna volgende redenen:
a) ziekte, ongeval of overlijden van:
· de begunstigde;
· de levensgezel van de begunstigde;
· een bloed- of aanverwant van de begunstigde tot in de tweede graad (dit zijn ouders, schoonouders, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, kinderen, kleinkinderen, grootouders);
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de begunstigde;
b) zwangerschap indien de begunstigde voor de reis nog niet zwanger was op het moment van de inschrijvingsdatum en de vertrekdatum in de laatste 3 maanden van de zwangerschap valt;
c) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de begunstigde of bij de niet-meereizende levensgezel;
d) opzegging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van de begunstigde door de werkgever, tenzij het een ontslag om dringende redenen betreft;
e) nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens 3 maanden afgesloten na de inschrijvingsdatum, indien de begunstigde bekend stond als werkzoekende bij de bevoegde instanties;
f) zware materiële schade aan de onroerende goederen van de begunstigde die zijn aanwezigheid noodzakelijk maakt;
g) oproeping van de begunstigde of zijn/haar levensgezel:
· voor een orgaantransplantatie (medisch attest vermeldt de onmogelijkheid om te reizen);
· voor de adoptie van een kind (aankomst van het kind in het gezin tussen 1 maand voor en 1 maand na de vertrekdatum);
· voor een onverwachte militaire missie;
· als jurylid in een assisenzaak;
h) verdwijning of kidnapping van de begunstigde, zijn/haar levensgezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
Bovenstaande waarborgen gelden eveneens voor de reisgezel die gelijktijdig met de begunstigde inschreef voor de reis.
 
Exclusieve waarborgen
Indien u een annuleringsverzekering PLATINUM onderschrijft kunt u behalve de waarborgen GOLD genieten van exclusieve en heel uitgebreide waarborgen:
a) onverwachte noodzakelijke behandeling van een chronische of bestaande ziekte van:
· de begunstigde;
· zijn/haar levensgezel;
· een bloed- of aanverwant van de begunstigde tot in de tweede graad (dit zijn ouders, schoonouders, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, kinderen, kleinkinderen, grootouders);
· de minderjarige kinderen uit zijn/haar nieuw samengesteld gezin;
de waarborg vervalt wanneer de begunstigde op reis vertrekt tegen het advies in van de behandelende arts. De ziekte moet in de 2 maanden voor de reservering van de reis stabiel zijn en er mag in deze periode geen therapie ingesteld of aangepast zijn;
b) zelfmoord van
· de begunstigde;
· zijn/haar levensgezel;
· een bloed- of aanverwant van de begunstigde tot in de tweede graad (dit zijn ouders, schoonouders, broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, kinderen, kleinkinderen, grootouders);
· de minderjarige kinderen uit zijn/haar nieuw samengesteld gezin;
c) overlijden van een familielid in de derde graad één week voor of tijdens de reis;
d) echtscheiding of feitelijke scheiding of ontbinding van een samenlevingscontract, het officiële adres van de begunstigde of de ex-partner moet na het reserveren van de reis gewijzigd zijn;
e) afgezegde huwelijksreis omdat het huwelijk niet doorgaat;
f) herexamens die tijdens of binnen 7 dagen na de reis moeten worden afgelegd door de begunstigde, op voorwaarde dat hij/zij niet op de hoogte was van het herexamen op het moment van reservering en het herexamen niet verplaatst kan worden;
g) accidentele schade die het particulier voertuig op weg naar de luchthaven onbruikbaar maakt, zodanig dat de luchthaven van vertrek niet of niet tijdig kan worden bereikt;
h) home- of carjacking van de begunstigde, in de week voor vertrek;
i) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats van de begunstigde na de inschrijvingsdatum indien de woning moet worden verlaten voor de datum van de terugreis;
j) oproep na de inschrijvingsdatum als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt tijdens de reis;
k) ziekte, ongeval of overlijden van de andere ouder die op de minderjarige kinderen zou passen.
Bovenstaande waarborgen gelden eveneens voor de reisgezel die gelijktijdig met de begunstigde inschreef voor de reis.
 
2.8 Looptijd van de facultatieve verzekering
a) Indien u de optionele GOLD verzekering onderschrijft, neemt de waarborg aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en loopt tot de aanvang van de reis.
b) Indien u de optionele PLATINUM verzekering onderschrijft, neemt de waarborg aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en geniet u bovendienvan exclusieve waarborgen – zie hoger 2.7 Waarborg.

2.9 Uitsluitingen
a) overmatig gebruik van alcohol, gebruik van geneesmiddelen of verdovende middelen niet door een arts voorgeschreven;
b) tuberculeuze ziekten;
c) depressies, psychische of psychosomatische ziekten, geestes- of zenuwstoornissen;
d) ziekten of ongevallen die niet via een medisch onderzoek kunnen worden vastgesteld of die niet gepaard gaan met objectieve symptomen waarop een onbetwistbare diagnose kan worden gebaseerd;
e) ziekten die bij de inschrijving al bekend waren of aanleiding gaven tot klachten;
f) ongevallen of stoornissen ten gevolge van:
a. het beoefenen van gevaarlijke sporten zoals: bergbeklimmen, jacht op groot wild, speleologie, diepzeeduiken en gevechtssporten etc.
b. de deelname aan snelheidspogingen of –wedstrijden
c. professioneel of betaald sporten met inbegrip van de trainingen
g) epidemieën (ook ter plaatse);
h) vrijwillige of opzettelijke daden zoals zelfmoord;
i) gevolgen van nucleaire of atomische aanvallen of stralingen;
j) oorlog, staking, oproer, burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer, tenzij de begunstigde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen de annulering en de gebeurtenis;
k) natuurrampen.
De uitsluitingen a) tot en met h) zijn niet alleen van toepassing op de begunstigde maar eveneens op de personen van wie de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.
 
2.10 Verplichtingen van de begunstigde
a) stel alles in het werk om de annulerings- of wijzigingskosten tot een minimum te beperken. Breng uw reisorganisatie op de hoogte, zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om uw reis te annuleren, te wijzigen of te onderbreken;
b) stuur binnen 30 kalenderdagen vanaf de annuleringsdatum van het reiscontract, die tevens de uitschrijvingsdatum van de kostenfactuur is, een schriftelijke aangifte aan Westservice N.V. Ezelstraat 43 in 8000 Brugge. Telefoon +32 (0)50 33 52 49 – fax +32 (0)50 33 12 17 – e-mail: info@westservice.be;
c) schik u naar de instructies van Westservice N.V. en bezorg alle nuttige inlichtingen en/of documenten die zij noodzakelijk of nuttig acht;
d) leg een medisch attest van de behandelende arts voor of bij reisonderbreking een medisch attest van de arts ter plaatse;
e) stem ermee in dat uw verzekeraar een medische controle kan laten uitvoeren en toegang kan krijgen tot uw medisch dossier bij ongeval of ziekte.
 

2.11 Subrogatie
Abbey International treedt automatisch in de rechten van de begunstigde ten aanzien van aansprakelijke derden tot beloop van het bedrag van haar tussenkomst.
 
2.12 Schadeaangifte en correspondentie
De schadeaangifte en iedere daaraan verbonden briefwisseling moet gestuurd worden aan Westservice N.V. Ezelstraat 43 te 8000 Brugge, die door Abbey International werd aangesteld als haar gemandateerde schaderegelaar.

3. Toepasselijk recht en verjaring
 De verzekeringscontracten GOLD en PLATINUM worden beheerst door de Belgische wetgeving. Elke betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de materieel bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brugge.
Elke vordering voortvloeiend uit een van deze verzekeringscontracten verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die ertoe aanleiding geeft.

4. Woonplaats
 De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Abbey International op de maatschappelijke zetel van haar schaderegelaar,
- voor de begunstigde op zijn officiële verblijfplaats.

 5. Klachtenbehandeling
 Niettegenstaande we er alles aan doen om uw dossier correct te beheren, zou het kunnen dat u niet tevreden bent en u een klacht wil indienen.
Wendt u zich dan in eerste instantie tot uw schadebeheerder, u vindt zijn/haar gegevens op de briefwisseling van Westservice N.V. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u zich richten tot de klachtendienst van de verzekeraar, die in België is vertegenwoordigd door Westservice N.V. dienst klachtenbeheer, Ezelstraat 43 in 8000 Brugge. Telefoon +32 (0)50 33 52 49 – fax +32 (0)50 33 12 17 – e-mail: klachten@westservice.be. Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop te garanderen.
Westservice N.V. onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ontvangen en u ontvangt hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. Mochten zij u binnen die termijn niet kunnen antwoorden, dan laten zij u weten wanneer u wel een antwoord mag verwachten.
Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over deze klachtenbehandeling, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen via het standaardformulier op de website www.ombudsman.as, via mail naar info@ombudsman.as, per fax op het nummer +32 (0)2 547 59 75 of per brief aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserveringsnummer.
Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gerechtelijk te ageren.

 

REIS- EN BIJSTANDSVERZEKERING

1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

1.1 Prijzen
Premie per persoon: (*)
tot 8 dagen: € 19
tot 15 dagen: € 29
tot 22 dagen: € 39
tot 90 dagen: € 69
Het aantal dagen wordt geteld vanaf de dag van vertrek uit België tot en met de dag van terugkeer in België.
(*) verre bestemmingen: tot 9 dagen € 29 / tot 16 dagen € 39 / tot 23 dagen € 49 / tot 91 dagen € 79.

1.2 Definities
Indien ze worden gebruikt in de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, hebben de woorden de betekenis die hieronder is gedefinieerd.

 1 ° Verzekeringsnemer
De onderschrijver van de overeenkomst.
 2 ° De Verzekerden
Iedere persoon die in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland gedomicilieerd is en vermeld is in het reiscontract dat uitgeschreven wordt door Jetair NV, hierna reisorganisator genoemd, en die een reis- en bijstandsverzekering afsloot als deelnemer aan een reis uit het aanbod van de reisorganisator.
 De verzekerden zullen ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.
 3 ° De Verzekeraar
EUROP ASSISTANCE (Belgium) N.V. erkend onder codenummer 1401 om de takken 01, 09, 13, 15, 16 en 18 uit te oefenen (K.B. van 02.12.96, B.S. van 21.12.96), met hoofdzetel in de Triomflaan 172 te 1160 Brussel – BTW BE 0457.247.904, RPR Brussel.
 De verzekeraar zal ook vernoemd worden in onderhavig contract door de term “wij”.
 4 ° De reisorganisator
Jetair N.V., Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende,
Ondernemingsnummer 0 408 479 965, BTW BE 0408.479.965, RPR Oostende
 5 ° Woonplaats
De plaats in een land van de Europese Unie of Zwitserland waar de verzekerde personen zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand als gebruikelijke verblijfplaats.
 6 ° Waarborg
Het geheel van bijstandsprestaties en van verzekeringsprestaties waartoe wij ons contractueel hebben verbonden. Elk in deze overeenkomst vermeld bedrag (gewaarborgde terugbetaling, gewaarborgde tenlasteneming, …) geldt inclusief alle belastingen.
 7 ° Ziekte
Een plotse en onvoorziene aantasting van de gezondheid van de verzekerde die naar behoren is vastgesteld door een Dokter in de geneeskunde, waarvoor medische verzorging vereist is en een plots en onvoorzienbaar karakter vertoont die elke uitvoering van het afgesloten reiscontract onmogelijk maakt.
 8 ° Ziekenhuisopname
Elke dringende door een arts voorgeschreven opname van de verzekerde in een medisch centrum (ziekenhuis of kliniek) ten gevolge van ziekte of ongeval en waarvoor minstens één overnachting is vereist. Wij behouden ons het recht voor om van de begunstigde een hospitalisatieattest te eisen.
 9 ° Verwantschap tot de tweede graad:
Onder verwantschap tot de tweede graad wordt bedoeld: echtgenoot, echtgenote, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, grootvader, grootmoeder, zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter, broer, zus, schoonbroer, schoonzus.

 1.3 Overmacht en toeval
Wij kunnen onze contractuele verplichtingen niet waarborgen in landen of regio’s die zich in staat van burgeroorlog of internationale oorlog bevinden, of waar de veiligheid onzeker is door opstand, oproer, volksbewegingen, beperkingen in het vrije verkeer van personen en goederen, stakingen of andere gevallen van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van onze contractuele verplichtingen verhinderen. De situatie in uitgesloten landen kan op elk ogenblik wijzigen in functie van de binnen- of buitenlandse toestand van de landen waarin wij onze activiteit uitoefenen. Europ Assistance volgt hierin de raad en de aanbevelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 1.4 Bereikbaarheid van onze bijstandsdiensten
Onze bijstandsdiensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar.
Onze inlichtingendienst is bereikbaar van maandag tot zaterdag van 9 tot 20 uur.
De medische informatiedienst is 24 uur per dag beschikbaar.
Tel. + 32 2 5419101

1.5 Toepassingsmodaliteiten
1 ° Kosten voor uw oproep tot bijstand
Wij dragen de kosten van telefoon, fax en e-mail die u in het buitenland heeft gemaakt om ons te bereiken (eerste oproep en deze waarom wij u uitdrukkelijk vragen), op voorwaarde dat uw eerste oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening die door de overeenkomst gewaarborgd is.
 2 ° Bijstandsverleningen
Onze prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor u. Ze zijn bestemd om u, binnen de beperkingen van de overeenkomst, te helpen in nood of bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens de duur van de waarborg. Daarom trekken wij van de door ons gedragen kosten de kosten af die u zou hebben gemaakt indien het schadegeval niet had plaatsgevonden, zoals tolgeld, kosten van de zeereis, brandstofkosten voor het voertuig, nog niet bestelde vliegtuigtickets en behouden wij ons het recht voor de ongebruikte vervoerbewijzen op te vragen.
 Bij elke bijstandsverlening zal de situatie geval per geval redelijkerwijze geëvalueerd worden.
 Alle niet aangevraagde of niet gebruikte prestaties evenals deze die door de verzekerde zijn geweigerd geven a posteriori geen recht op een compenserende vergoeding.
 3 ° Vervoerbewijzen
De vervoerbewijzen die wij waarborgen zijn, naargelang onze keus, 1e klasse treinkaartjes indien de te overbruggen afstand kleiner is dan 1.000 km, of vliegtuigbiljetten in economy class of chartervluchten.
 4 ° Hotelkosten
De gewaarborgde hotelkosten zijn beperkt tot de prijs voor een kamer met ontbijt ten bedrage van de in de overeenkomst bepaalde sommen en met uitsluiting van alle andere kosten.
 5 ° Dienstverlener
U hebt altijd het recht de door ons gestuurde dienstverlener te weigeren. In dat geval zullen wij u andere dienstverleners in de buurt voorstellen binnen de beperking van de plaatselijke beschikbaarheden.
 De werken, herstellingen of diensten die de dienstverlener uitvoert worden met uw goedkeuring en onder uw controle verricht. Voor de kosten van de herstelling, onderdelen of diensten die wij volgens de overeenkomst niet dekken en die te uwen laste zijn, raden wij u aan een voorafgaand bestek te eisen. De dienstverlener is alleen verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken, herstellingen of diensten.
 6 ° Terugbetaling van kosten
Wanneer wij u de toestemming geven om zelf de kosten voor gewaarborgde prestaties voor te schieten, krijgt u deze kosten terugbetaald tot het bedrag dat wij hadden verstrekt indien wij zelf de dienst hadden verleend.
Bijdragen van minder dan € 10 worden niet terugbetaald.
 7 ° Bijstand op aanvraag
Wanneer onze bijstand niet is gewaarborgd door de overeenkomst aanvaarden wij onder bepaalde voorwaarden onze mogelijkheden en ervaring ter beschikking te stellen om u te helpen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Gelieve ons vooraf te raadplegen.
 8 ° Wettelijke verplichtingen
Voor de toepassing van de waarborg aanvaardt u de verplichtingen of beperkingen die voortvloeien uit onze verplichting om de administratieve of hygiënische wetten en reglementen na te leven van de landen waar wij tussenbeide komen.
 
1.6 Duur
1 ° Duur en einde van de overeenkomst
Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor de volledige duur  (max. 90 dagen) van de bij uw reisorganisator geboekte reis.
 2 ° Inwerkingtreding van de waarborg
De waarborg neemt aanvang zodra de verzekerde zijn woonplaats verlaat op de vertrekdatum en loopt door tot zijn terugkeer in de woonplaats op de datum van de terugreis, met inbegrip van de redelijke periode nodig om de bestemming te bereiken en ervan terug te keren.
 
1.7 Uw verplichtingen in geval van bijstand
U dient ons zonder dralen alle nuttige inlichtingen te bezorgen en te antwoorden op de vragen die u worden gesteld om de omstandigheden en de omvang van de gewaarborgde prestaties te bepalen. U dient alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te verminderen.
 U verbindt zich er specifiek toe:
* ons zo spoedig mogelijk te bellen of op de hoogte te laten brengen, behalve bij overmacht, opdat wij op optimale wijze de gevraagde bijstand kunnen regelen en u toelaten de gewaarborgde kosten te maken;
* akkoord te gaan met de oplossingen die wij u voorstellen;
* de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties en die in onderhavige overeenkomst zijn vermeld;
* onze vragen in verband met de verzekerde gebeurtenissen juist te beantwoorden;
*  ons in detail in te lichten over de eventuele andere verzekeringen die hetzelfde voorwerp hebben en dezelfde risico’s dragen als deze gedekt door onderhavige overeenkomst;
* ons de originele bewijsstukken van uw gewaarborgde uitgaven te bezorgen
* ons een overlijdensakte te bezorgen;
* ons medische attesten te bezorgen;
* ons het ontvangstbewijs te bezorgen van uw verklaring van diefstal aan de overheden indien de diefstal aanleiding geeft tot een gewaarborgd schadegeval;
* ons uw niet gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer wij uw repatriëring betaald hebben;
* ons de documenten te bezorgen die u hebt gekregen van de vervoerder (vervoer over zee, lucht-, spoor- of wegvervoer) indien uw bagage of persoonlijke voorwerpen verloren zijn geraakt tijdens de periode waarin ze juridisch gezien aan hem waren toevertrouwd;
* ons de aankoopfacturen van uw gestolen, verloren of beschadigde bagage en persoonlijke bezittingen te bezorgen;
* ons de reparatiefactuur te bezorgen of een attest van niet-reparatie in geval van gedeeltelijke vernietiging van uw bagage of persoonlijke bezittingen.
 
1.8 Het niet naleven van uw verplichtingen
Indien u één van de verplichtingen die in 1.7 vermeld zijn niet naleeft, kunnen wij:
* de verschuldigde prestatie verminderen of onze totale uitgaven van u terugvorderen, ten bedrage van ons nadeel.
* de verschuldigde prestatie weigeren of de totale som van onze onkosten van u terugvorderen, indien u met bedrieglijk opzet uw verplichtingen niet nagekomen bent.
 
1.9 Recht op controle door de verzekeraar
De verzekerde erkent het recht van de verzekeraar om alle verklaringen van de verzekerde en/of alle documenten voorgelegd door de verzekerde te verifiëren. In geval van lichamelijk ongeval of ziekte, kunnen wij overgaan tot een eventuele medische controle.

1.10 Onderschrijving van verschillende verzekeringen bij de verzekeraar
Indien de verzekeringsnemer verschillende polissen onderschrijft die hetzelfde risico dekken, zullen de voorwaarden van de polis met de hoogste waarborgen van toepassing zijn. De waarborg kan nooit hoger zijn dan het verzekerde bedrag ongeacht het aantal contracten dat de verzekeringsnemer onderschrijft
 
2. REISBIJSTAND

2.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN
De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde tijdens een verplaatsing naar aanleiding van een verzekerde reis.

2.1.1 Vervoer/repatriëring van de zieke of de gewonde
Onze prestaties zijn in geen geval een vervanging voor de interventies van de openbare hulpdiensten, vooral niet in noodgevallen.
  Wanneer u tijdens een verplaatsing ziek of gewond bent, moet u eerst een beroep doen op de plaatselijke eerste hulp (ziekenwagen, ziekenhuis, arts, …) en ons vervolgens de gegevens melden van de dokter die u behandelt. Zodra wij op de hoogte zijn gebracht, nemen wij contact op met deze dokter. Zonder voorafgaand medisch contact kunnen wij u niet vervoeren. Aan de hand van dit contact worden de beslissingen genomen over de meest geschikte handelwijze.
  Indien u dit wenst, kunnen wij u uitleggen wat de plaatselijke dokter u heeft verteld. Op uw uitdrukkelijke aanvraag kunnen wij een derde die u ons zal aanduiden, inlichten over uw medische situatie.
 Als de dokter die u ter plaatse verzorgt uw vervoer/repatriëring voorschrijft naar uw woonplaats of uw transfer van het ene ziekenhuis naar het andere, passen wij de volgende regels toe:
- elk vervoer/repatriëring om medische redenen en gewaarborgd door de overeenkomst moet vooraf het akkoord van onze medische dienst krijgen. Het medische attest van de dokter die u ter plaatse behandelt, is op zich niet voldoende.
- zodra onze dokters beslist hebben om u te vervoeren of te repatriëren, wordt een datum overeengekomen, evenals de wijze van vervoer en een eventuele medische begeleiding. Wij organiseren en betalen het vervoer vanaf de instelling waar u zich bevindt.
- het vervoer/de repatriëring verloopt volgens de beslissingen die onze dokters nemen via:
* speciale ziekenhuisvlucht
* helikopter
* vliegtuig
* slaaptrein
* 1e klasse trein
* ziekenwagen
* lichte ziekenwagen
* taxi
 – dit vervoer gebeurt volgens de beslissingen genomen door onze dokters en desgevallend onder constante medische of paramedische begeleiding tot aan uw woonplaats of een ziekenhuisinstelling dicht bij uw woonplaats waar een plaats voor u zal gereserveerd worden.
- alleen uw medisch belang en het respect van de geldende gezondheidsnormen worden in aanmerking genomen bij de beslissing om het vervoer te stoppen, en bij de keuze van het vervoermiddel en de eventuele plaats van ziekenhuisopname.
- de informatie van lokale dokters of uw gebruikelijke behandelende dokter kunnen van essentieel belang zijn en helpen ons de beste beslissing te nemen. In dit verband is uitdrukkelijk overeengekomen dat de uiteindelijke beslissing met het oog op uw medisch belang door onze artsen wordt genomen om elk conflict met medische autoriteiten te vermijden.
- in geval u weigert onze beslissing te volgen, ontlast u ons bovendien expliciet van alle verantwoordelijkheid, met name in het geval van een terugkeer op eigen kracht of bij een verergering van uw gezondheidstoestand.
- afwijkend van hoofdstuk 4 “Uitsluitingen en beperkingen”, kan Europ Assistance in het kader van een orgaantransplantatie op uw verzoek en op uw verantwoordelijkheid en indien het tijdsbestek het toelaat, de terugkeer naar het ziekenhuis voor een transplantatie organiseren en ten laste nemen, en dit voor de donor van de orgaantransplantatie, één meereizend reisgezel en de begeleidende minderjarige kinderen van de donor.
Dezelfde afwijking geldt indien u opgeroepen wordt als lid van een assisenjury terwijl u op verplaatsing bent voor een verzekerde reis.
 
2.1.2 Begeleiding van de zieke of de gewonde
Wanneer wij u om medische reden vervoeren, regelen en betalen wij de terugkeer van een andere verzekerde die met u meereist om u tot op uw bestemming te vergezellen.
 
2.1.3 Opsporingskosten
Wij betalen de kosten voor opsporing indien de verzekerden verdwaald zijn aan land of op zee binnen de territoriale wateren op voorwaarde dat de opsporing het gevolg is van een beslissing van de bevoegde plaatselijke overheden of de officiële reddings-organisaties. Behalve de originele factuur dient u ons ook een attest te bezorgen van de plaatselijke overheden of van de reddingsorganisaties. Wij betalen de opsporingskosten tot een bedrag van maximaal € 10 000 voor alle verzekerden samen.
 Wij waarborgen deze kosten na tussenkomst van uw sociale zekerheid.
 Deze prestatie kan niet worden gecumuleerd met de prestaties 2.1.4 « Reddingskosten » en 2.1.5 « Kosten voor primair vervoer ».
 De opsporingskosten zijn niet gewaarborgd bij wintersportactiviteiten op sneeuw of ijs buiten de aangegeven pistes.
 
2.1.4 Reddingskosten
Wij betalen de reddingskosten aan land of op zee binnen de territoriale wateren om het leven of de fysieke integriteit van de verzekerden veilig te stellen, op voorwaarde dat de redding het gevolg is van een beslissing van de bevoegde plaatselijke overheden of van officiële hulpdiensten. Behalve de originele factuur dient u ons ook een attest te bezorgen van de plaatselijke overheden of van de reddingsorganisaties.
Wij betalen de tot een bedrag van maximaal € 10 000 voor alle verzekerden samen.
 Wij waarborgen deze kosten na tussenkomst van uw sociale zekerheid.
 Deze prestatie kan niet worden gecumuleerd met de prestaties 2.1.3 « Opsporingskosten » en 2.1.5 « Kosten voor primair vervoer ».
 De reddingskosten zijn niet gewaarborgd bij wintersportactiviteiten op sneeuw of ijs buiten de aangegeven pistes.
 
2.1.5 Kosten voor primair vervoer
Bij ziekte of ongeval tijdens een verplaatsing, betalen wij u de kosten voor primair vervoer in ziekenwagen of helikopter naar de dichtstbijzijnde ziekenhuisinstelling of medisch centrum.
 Wij waarborgen deze kosten na tussenkomst van uw sociale zekerheid.
 Deze prestatie kan niet worden gecumuleerd met de prestaties 2.1.3 « Opsporingskosten » en 2.1.4 « Reddingskosten ».
 De kosten voor primair vervoer zijn niet gewaarborgd bij wintersportactiviteiten op sneeuw of ijs buiten de aangegeven pistes.

2.1.6 Aanvullende terugbetaling van medische onkosten betaald in het buitenland
1° Voorwaarden voor de terugbetaling:
* onder voorbehoud van de uitsluitingen voorzien in hoofdstuk 4 « Uitsluitingen en beperkingen » en van de voorziene vrijstelling, waarborgen wij de kosten voor verzorging in het buitenland, in een door het contract gedekt land, ten gevolge van een ziekte of ongeval die zich in dat land hebben voorgedaan, niet te voorzien waren en waarvoor geen gekende medische antecedenten zijn.
* de aanvullende terugbetaling begint na ontvangst van alle vergoedingen waarvoor u voor dezelfde risico’s bent gedekt bij uw sociale zekerheid. Dit betekent dat u zowel in België als in het buitenland vooraf de nodige stappen moet ondernemen om de terugbetalingen te krijgen waarop u recht hebt.
* indien de verzekerden niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds of niet in regel zijn met de bepalingen van hun sociale zekerheid (meer bepaald indien ze hun bijdragen niet hebben betaald), zal de tussenkomst van Europ Assistance voor alle medische kosten beperkt zijn tot een maximaal bedrag van € 2 500 per verzekerde en per gebeurtenis.
* in geval van ziekenhuisopname, dient u ons nog dezelfde dag of ten laatste binnen de 48 uur op de hoogte te brengen. De betaling van de ziekenhuiskosten vervalt zodra uw repatriëring kan plaatsvinden of wanneer u ons voorstel tot repatriëring weigert of uitstelt.
* voor de ambulante medische kosten (verzorging en medicatie buiten het ziekenhuis), dient u ons een attest voor te leggen dat door de voorschrijvende arts is opgemaakt ter attentie van onze dokters. 
2° Gewaarborgde medische en paramedische prestaties:
De volgende in het buitenland gemaakte medische kosten geven recht op onze aanvullende terugbetaling:
* medische en chirurgische erelonen
* door een dokter voorgeschreven medicijnen
* dringende tandverzorging ten gevolge van een ongeval of een acute aanval.
* kosten voor ziekenhuisopname
* kosten voor kinesitherapie, chiropraxie en fysiotherapie tijdens het verblijf in het ziekenhuis
* kosten voor een verlengd hotelverblijf of een verblijf in een betere accommodatie op doktersvoorschrift als de zieke of gewonde de terugreis naar zijn woonplaats niet kan aanvatten. De waarborg is uitgebreid naar één verzekerde persoon die de patiënt begeleidt.
 3° Gewaarborgde bedragen
* wij nemen alle medische en paramedische prestaties zoals voorzien onder 2.1.7. 2° voor onze rekening tot een maximaal bedrag van € 100 000 per verzekerde persoon en per gebeurtenis in Europa en een maximaal bedrag van € 1.000.000 per verzekerde persoon en per gebeurtenis elders in de wereld, na tussenkomst van uw sociale zekerheid.
* dringende tandverzorging tot een bedrag van € 250 per verzekerde persoon en per gebeurtenis na tussenkomst van uw sociale zekerheid, inbegrepen de dringende herstellingskosten van de tandprothese van verzekerde tot maximum € 50.
* kosten voor een verlengd verblijf of een betere accommodatie voor de verzekerde zieke en een begeleider tot een bedrag van maximaal € 100 per dag gedurende maximum 10 dagen.
Wij vergoeden de bijkomende transportkosten naar de woonplaats per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) van de verzekerde en van de verzekerde levens- of reisgezel die hem begeleidt, ingeval de terugreis niet op voorziene datum kan aanvangen als gevolg van een verlengd verblijf op medisch advies.
 De terugbetaling van de medische prestaties gewaarborgd in 2.1.6.2° is onderworpen aan een vrijstelling van € 75 per verzekerde en per gebeurtenis.
 De terugbetaling van ziekenhuiskosten en ambulante medische kosten zal gebeuren op basis van de volgende bewijsstukken:
* een gedetailleerd medisch rapport van de voorschrijvende arts die u in het buitenland verzorgt;
* de originele afrekeningen van de sociale zekerheid die de terugbetalingen aangeven, samen met een kopie van de onkosten. Indien een tussenkomst geweigerd wordt, vragen wij u een attest van de weigering van uw sociale zekerheid en de oorspronkelijke bewijsstukken van uw uitgaven.
 
2.1.7 Terugbetaling van medische kosten in België ten gevolge van een ongeval in België of in het buitenland
Wij betalen de in België op voorschrift van een dokter gemaakte medische kosten gedurende één jaar voor zover deze het gevolg zijn van een lichamelijk ongeval dat gedekt is door onderhavig contract en overkomen is gedurende de reis in België of in het buitenland tot een bedrag van € 6 200 per verzekerde. De medische kosten in België moeten een direct verband hebben met dit ongeval.
  U dient ons hiervoor een medisch rapport voor te leggen dat uw voorschrijvende dokter heeft opgemaakt ter attentie van onze raadgevende dokter.
  De terugbetaling van deze medische prestaties gebeurt na aftrek van een eenmalige vrijstelling van € 75 per verzekerde en per gebeurtenis.
 
2.1.8 Bijstand bij overlijden
1 ° Overlijden in België of in het land van zijn woonplaats tijdens een verplaatsing
Wanneer een verzekerde tijdens een verplaatsing in België of in het land van zijn woonplaats overlijdt, regelen en betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het ziekenhuis of mortuarium naar de door de familie in België of in het land van zijn woonplaats opgegeven plaats, met uitsluiting van alle andere begrafeniskosten.
Wanneer dit overlijden de verzekerden die de overledene begeleidden, verhindert op de oorspronkelijk geplande manier hun verplaatsing voort te zetten, regelen en betalen wij hun terugkeer naar huis.
 2 ° Overlijden in het buitenland
Wanneer een verzekerde overlijdt in het buitenland:
* regelen en betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het ziekenhuis of mortuarium naar de door de familie in het land van domicilie aangeduide plaats;
* betalen wij de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;
* dragen wij bij in de kosten voor de lijkkist tot maximum € 1 500;
NB: Kosten voor de uitvaartplechtigheid en alle andere kosten zijn uitgesloten.
 3 ° Begrafenis of crematie in het buitenland
Indien de verzekerde ter plaatse wordt begraven of in het buitenland wordt gecremeerd:
* betalen wij de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten;
* dragen wij bij in de kosten voor de lijkkist en de urne tot maximum € 1 500;
* betalen wij de begrafeniskosten ter plaatse in het buitenalnd ten gevolge van een overlijden in het buitenland tot maximaal het bedrag van tussenkomst in geval van repatriëring van de overledene.
Ingeval van overlijden van de verzekerde in het buitenland, regelen wij en betalen wij de bijkomende transportkosten van de andere verzekerden die met de verzekerde meereizen en die afhankelijk zijn van de overleden verzekerde en de terugreis met het oorspronkelijk voorziene vervoermiddel op eigen krachten niet aankunnen, en dit van de plaats van immobilisatie naar de woonplaats van de verzekerde gezinsleden en van de verzekerde reisgezellen.
 
2.2 TEN LASTE NEMING VAN MEEREIZENDEN
De gewaarborgde prestaties onder 2.2 « ten laste neming van meereizenden » zijn van toepassing indien u op verplaatsing bent naar aanleiding van een verzekerde reis.
 
2.2.1 Terugkeer en begeleiding van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Deze prestatie geldt voor kinderen jonger dan 18 jaar die u vergezellen, als u om medische redenen niet voor hen kan zorgen en geen enkele andere persoon ter plaatse voor die zorg kan instaan. Wij regelen en betalen hun terugreis naar hun woonplaats door hen op onze kosten te laten begeleiden door een hostess of een in het land van hun woonplaats wonende persoon van uw keuze. Wij nemen de de vervoerskosten van de hostess of de begeleider ten laste en komen tussen in de hotelkosten van de begeleider tot een maximaal bedrag van € 125.
 
2.2.2 Terugkeer van andere verzekerden
Als uw vervoer of repatriëring om medische redenen de andere verzekerden die met u meereizen, belet hun reis verder te zetten op de oorspronkelijk geplande manier, regelen en betalen wij hun terugkeer van de plaats van immobilisatie naar hun woonplaats, per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) naar de woonplaats van de verzekerde gezinsleden en van de verzekerde reisgezellen die afhankelijk zijn van de verzekerde en de terugreis met het oorspronkelijk voorziene vervoermiddel op eigen krachten niet aankunnen.
 
2.2.3 Vervoer/repatriëring van huisdieren (honden en katten) en bagage
Wanneer wij betalen voor uw terugkeer naar huis:
* regelen en betalen wij het vervoer van uw huisdieren (honden en katten) die u vergezellen;
* betalen wij het vervoer van de bagage die u zelf verstuurt, onder de waarborg van een transportbrief die u door een professionele expediteur wordt bezorgd.
 
2.2.4 Bijkomende terugbetalingen
Wanneer wij betalen voor uw terugkeer naar huis betalen, komen wij tussen tot een maximaal bedrag van € 250 voor
* de skipas
* de skilessen van meer dan 4 dagen
* de fee voor het golfterrein
* de huur van golfmateriaal en golflessen
* de huur van duikmateriaal en van duiklessen
 

2.2.5 Dierenartskosten in het buitenland
U bent op verplaatsing in het buitenland op meer dan 250 km van uw woonplaats en het huisdier dat u vergezelt heeft dringende verzorging door een dierenarts nodig: wij betalen de dierenartskosten in het buitenland tot een bedrag van maximaal € 250 per gebeurtenis en na voorlegging van de originele bewijsstukken van de gemaakte kosten
 
2.3 HERENIGING MET UW NAASTEN
De gewaarborgde prestaties onder 2.3 « Hereniging met uw naasten » zijn van toepassing als u op verplaatsing bent.
 
2.3.1 Bezoek aan de gehospitaliseerde
Als u tijdens een verplaatsing in het ziekenhuis wordt opgenomen gedurende een periode van 5 dagen, regelen en betalen wij,
* het vervoer heen en terug per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) van een familielid tot de 2de graad zodat deze u kan komen bezoeken. Wij komen tussen in de taxikosten naar het ziekenhuis om u te kunnen bezoeken tot een maximaal bedrag van € 100;
* Daarenboven betalen wij de hotelkosten van de bezoeker ter plaatse gedurende uw opname tot een bedrag van € 100 per kamer per nacht. Deze waarborg is beperkt tot een totaal bedrag van € 400;
* Het vervoer heen en terug per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) van een familielid of een andere persoon door de familie aangeduid om er de verzekerde minderjarige kinderen te vervoegen en te begeleiden tijdens hun terugkeer naar hun woonplaats, indien ze zich niet op eigen krachten kunnen behelpen. Wij betalen de verblijfkosten ter plaatse van het familielid of van de andere aangeduide persoon tot maximum € 400.
 
2.3.2 Vervroegde terugkeer wegens ernstige ziekte of ongeval van uw levensgezel of een familielid tot de tweede graad.
Indien u op verplaatsing bent en de behandelende dokter verzekert ons dat deze ziekenhuisopname in land van uw woonplaats meer dan 1 dag zal duren, dat ze van onverwachte aard is en dat de ernst van de gezondheidstoestand van de patiënt uw aanwezigheid rechtvaardigt, regelen en betalen wij de terugkeer van één verzekerde. U moet ons een medisch certificaat overmaken.
 Voor de organisatie van de vervroegde terugkeer, behouden wij ons het recht voor het vervoermiddel en het ogenblik van vervroegde terugkeer te kiezen. Rekening houdend met de hoogdringendheid van de situatie zullen wij dit organiseren binnen de 24 uur na de vraag tot vervroegde terugkeer.
In geval van definitieve terugkeer met de eigen wagen is er geen tussenkomst in de gemaakte kosten voor de terugkeer.
 
2.3.3 Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een verwant
U bent op verplaatsing en een familielied tot in de tweede graad overlijdt plotseling in het land van uw woonplaats. Om u toe te laten er de uitvaartplechtigheid bij te wonen, betalen wij de enkele reis van alle verzekerden ter plaatse die met de overledene de vereiste graad van verwantschap hadden.
Wij betalen de terugkeer van de verzekerde minderjarige kinderen, al dan niet onder uw begeleiding, naar hun woonplaats zelfs indien ze niet de vereiste graad van verwantschap hebben.
 Voor de organisatie van de vervroegde terugkeer, behouden wij ons het recht voor het vervoermiddel en het ogenblik van vervroegde terugkeer te kiezen. Rekening houdend met de hoogdringendheid van de situatie zullen wij dit organiseren binnen de 24 uur na de vraag tot vervroegde terugkeer.
In geval van definitieve terugkeer met de eigen wagen is er geen tussenkomst in de gemaakte kosten voor de terugkeer.
 Indien het verzekerd voertuig definitief moet worden gerepatrieerd en er geen enkele verzekerde te plaatse is om het te besturen, sturen wij een chauffeur om het voertuig terug te brengen naar huis aan dezelfde voorwaarden als in 4.2.4°.
 
2.3.4 Vervroegde terugkeer wegens zware schade aan de woning
Wanneer uw woning in het land van uw woonplaats zware schade heeft opgelopen ten gevolge van een brand, waterschade, storm, ontploffing of implosie, diefstal met inbraak, regelen en betalen wij het vervoer van een verzekerde om hem naar zijn woonplaats te laten terugkeren
  Voor de organisatie van de vervroegde terugkeer, behouden wij ons het recht voor het vervoermiddel en het ogenblik van vervroegde terugkeer te kiezen. Rekening houdend met de hoogdringendheid van de situatie zullen wij dit organiseren binnen de 24 uur na de vraag tot vervroegde terugkeer.
In geval van definitieve terugkeer met de eigen wagen is er geen tussenkomst in de gemaakte kosten voor de terugkeer.
 U dient ons het bewijs van de schade te overhandigen, evenals een expertiserapport en/of een factuur voor reparaties. In geval van diefstal vragen wij u bovendien om een kopie van uw aangifte bij de politie.
 
2.3.5 Hulp van een slotenmaker
Indien het slot van de hoofddeur van uw woning of van uw tweede verblijfplaats in België beschadigd is, of indien u gewoonweg uw sleutels verloren heeft, waardoor u uw woning niet meer binnen kan, stellen wij u in verbinding met een slotenmaker uit uw streek en betalen u de kosten van de werkuren en de verplaatsingskosten van de slotenmaker terug tot een bedrag van € 125, met uitsluiting van de prijs voor de onderdelen.
U moet aan de slotenmaker kunnen bewijzen dat u in de woning verblijft.
 
2.4 LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE BIJSTAND
2.4.1 Opsturen van brillen, protheses, medicijnen
Indien u in het buitenland naar aanleiding van een ongeval met lichamelijke letsels geen gelijke of gelijksoortige bril, prothese of geneesmiddelen kunt vinden en op voorwaarde dat deze onontbeerlijk zijn en voorgeschreven door een dokter naar aanleiding van het ongeval, kunnen wij deze op basis van uw aanwijzingen in België bestellen en ze u op de door ons gekozen wijze opsturen.
  Wij betalen de verzendingskosten van deze voorwerpen en komen tussen in de aankoopkosten tot maximaal € 250. Deze prestatie is onderworpen aan de toestemming van onze dokters en aan de lokale en internationale wetgeving.
 

2.4.2 Doorgeven van dringende boodschappen
Naar aanleiding van een ernstige gebeurtenis (overlijden, ziekte, ongeval, ernstige schade aan de woning), kunnen wij contact opnemen met een derde van wie u ons de gegevens hebt bezorgd om hem de boodschap over te maken die u ons heeft meegedeeld.
Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze boodschap, die de Belgische en internationale wetgeving moet respecteren.
 
2.4.3 Bijstand bij gerechtelijke vervolgingen in het buitenland
Wanneer u in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt als gevolg van een ongeval, schieten wij u de volgende bedragen voor:
* het bedrag van de door de overheid geëiste borgtocht tot een bedrag van € 12.500 per vervolgde verzekerde. Voor de toepassing van deze prestatie vragen wij u een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de beslissing van de overheid.
* Het ereloon van een advocaat die u vrij kunt kiezen in het buitenland tot een bedrag van € 1250. Wij dragen niet bij in de gerechtelijke gevolgen in het land van uw woonplaats van een in het buitenland tegen u ingestelde vervolging.
 U dient ons deze voorschotten spontaan terug te betalen binnen één maand na de dag waarop het voorschot ter beschikking is gesteld. Als de overheid u de borgtocht vóór deze termijn terugbetaalt, dient het bedrag onmiddellijk aan ons te worden overgemaakt.
 
2.4.4 Bijstandsverlening in een vreemde taal
Wanneer u recht heeft op een gewaarborgde prestatie voor een verzekerde gebeurtenis, helpen onze diensten of onze correspondenten u indien u ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan.
 
2.5 Informatieverstrekking
Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot zaterdag van 9 tot 20 uur. Medische informatie is 24 uur per dag beschikbaar. Deze inlichtingen worden uitsluitend telefonisch verkregen en verstrekt. Sommige vragen kunnen niet onmiddellijk worden beantwoord. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de verzekerden maken van de antwoorden.
 1 ° Uw reis
Vóór u naar het buitenland vertrekt kunt u onze informatiedienst raadplegen, die u zal helpen bij de praktische regeling van uw reis. Wij verstrekken u informatie in verband met:
* Visa en administratieve formaliteiten vóór en tijdens de reis voor personen, voertuigen en huisdieren;
* Verplichte of aanbevolen inentingen;
* Hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen naargelang het te bezoeken land;
* Douanevoorschriften voor privégebruik;
* De gegevens van buitenlandse consulaten en toeristische diensten in uw land van domicilie en van de Europese consulaten in het buitenland;
* Het klimaat en de mee te nemen kleding;
* De feestdagen en het uurverschil;
* Reisomstandigheden te land, op zee en in de lucht, de hotels, de reiswegen.
2 ° Uw gezondheid
Op verzoek geven wij u inlichtingen over de volgende onderwerpen:
* ziekenhuizen en klinieken;
* ambulancediensten in de buurt van uw woonplaats;
* instellingen voor thuisverpleging;
* verhuurders van medisch materiaal;
* kuuroorden;
* revalidatiecentra.
 
3. Reisbijstand Bagage

3.1 Definities
De gedekte bagage en persoonlijke bezittingen zijn degene die u toebehoren en die u meeneemt voor uw persoonlijk gebruik tijdens een privéreis of een zakenreis, met inbegrip van de kleren en persoonlijke voorwerpen die u tijdens de reis draagt. De terugbetaling van bepaalde bagage, persoonlijke bezittingen of voorwerpen is beperkt of uitgesloten van de waarborg. U kunt hiervan een gedetailleerd overzicht vinden in de hieronder vermelde waarborgen.
 De waarborg wordt van kracht in het kader van een verzekerde reis zodra de verzekerde zijn woning verlaat voor de verzekerde reis en eindigt als de verzekerde naar zijn woning is teruggekeerd.
 
3.2 Toepassingsgebied van de waarborg
Wij verzekeren uw bagage, persoonlijke voorwerpen en bezittingen die u op reis meeneemt tegen:
* Diefstal;
* Totale of gedeeltelijke beschadiging veroorzaakt door een transportonderneming;
* Het verlies tijdens het vervoer door een vervoersmaatschappij;
* Diefstal van identiteitspapieren
Bagage onder toezicht van de verzekerde evenals de op het lichaam gedragen voorwerpen en kleding zijn enkel verzekerd tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging ten gevolge van brand, explosie, natuurkrachten, waterschade of tegen diefstal gepleegd met geweld op de persoon.
 1 ° Er bestaan beperkingen in de waarborg voor de volgende waardevolle of speciale voorwerpen: edelstenen, parels, juwelen, bont en horloges die op het lichaam worden gedragen, evenals elk soort apparaat voor beeld- en/of geluidsopnamen en hun accessoires (bijvoorbeeld: fototoestellen, filmmateriaal, gsm, camera, smartphones, videospelletjes), draagbare computers, alle soorten brillen, contactlenzen, verrekijkers, muziekinstrumenten, medische protheses, kunstvoorwerpen, antiek, tapijten, meubelen.
 De hierboven genoemde voorwerpen zijn enkel gewaarborgd tegen diefstal.
 2 ° Beperking van de terugbetaling van bagage en persoonlijke bezittingen die in een voertuig worden vervoerd:
Indien u een privévoertuig of een mobilhome gebruikt om uw bagage en persoonlijke bezittingen te vervoeren, zijn risico’s op diefstal gedekt op voorwaarde dat de bagage en persoonlijke voorwerpen zich bevinden in de koffer van de afgesloten wagen en uit het zicht. Enkel diefstal met inbraak is gedekt. Als het voertuig op de openbare weg geparkeerd staat, geldt de waarborg slechts tussen 6 uur en 22 uur.
 3 ° Beperkingen van de terugbetaling van kampeermateriaal dat op een gereglementeerde camping staat:
Het kampeermateriaal is verzekerd tegen diefstal en gehele of gedeeltelijke vernietiging als gevolg van een natuurramp. Natuurrampen zijn plotse gebeurtenissen veroorzaakt door het klimaat of het land die het land treffen, in het bijzonder overstromingen, vloedgolven, orkanen, droogvallen of uitzetting van gronden (extreme droogtes), aardbevingen, aardverschuivingen, vulkanische uitbarstingen, grondverschuivingen, grond-verzakkingen. In de zin van onderhavige overeenkomst worden regen- en sneeuwstormen niet beschouwd als natuurrampen.
 4 ° Beperkingen van de terugbetaling van voorwerpen die zich in een hotelkamer of een vakantieverblijf bevinden:
* deze zijn verzekerd tegen gehele of gedeeltelijke vernieling ten gevolge van brand of explosie;
* deze zijn enkel verzekerd tegen diefstal indien het een diefstal betreft met zichtbare sporen van inbraak.
5 ° Wij dekken de diefstal, de gehele of gedeeltelijke beschadiging en het verlies van voorwerpen die door een vervoersbedrijf worden verzonden in zoverre u bij het vervoersbedrijf de verdwijning, beschadiging of het verlies van de voorwerpen heeft aangegeven binnen de 24 uur na de veronderstelde ontvangst van de vervoerde goederen. De aangifte dient eveneens te gebeuren bij de reisorganisator.
 6 ° Voor de diefstal van identiteitspapieren, meer bepaald de identiteitskaart of de verblijfsvergunning, het paspoort, de grijze kaart van het voertuig dat aan u toebehoort en het rijbewijs, betalen wij de kosten voor het vervangen van deze documenten na voorlegging van de originele bewijsstukken tot een bedrag van maximaal € 250 per reis voor alle gestolen documenten samen ongeacht het type contract dat werd onderschreven.
 7 ° De terugbetalingswaarde voor elk voorwerp afzonderlijk is verzekerd tot een maximum van 30% van het totaal verzekerde bedrag.
 8 ° Wij vergoeden tot maximaal € 250 de diefstal en tot maximaal € 125 het breken van ski’s na ongeval die eigendom zijn van de verzekerde, bij het beoefenen van wintersporten.
Dezelfde waarborg geldt voor de diefstal van duikmateriaal en golfclubs die eigendom zijn van de verzekerde. In dit geval komen wij tussen in de kosten tot maximaal € 250.
 
3.3 Vertraging van de bagage
Indien uw bagage die bij een vliegreis naar behoren is ingecheckt en onder de verantwoordelijkheid is geplaatst van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt, met meer dan 12 uur vertraging aankomt, dragen wij bij in uw dringende aankopen voor eerste levensbehoeften binnen de 48 uur na uw landing.
 Voor de terugbetaling van deze kosten dient u ons het door de luchtvaartmaatschappij afgegeven attest van vertraging te overhandigen, alsook de factuur van uw aankopen voor eerste levensbehoeften.
Wij waarborgen uw kosten voor de aankoop van kleding en toiletartikelen tot een bedrag van maximaal € 250 per verzekerde voor het geheel aan verzekerde bagage.

3.4 Gewaarborgde bedragen
Rekening houdend met de bepalingen en beperkingen in het toepassingsgebied van de waarborg, dekken wij maximaal € 1.250 per reis.
 
3.5 Berekening van de vergoeding
Ongeacht de beperkingen in verband met voorwerpen, betalen wij binnen de limieten van de verzekerde bedragen per type contract de aanschafwaarde van de beschadigde, gestolen of niet geleverde bagage, verminderd met het waardeverlies tengevolge van slijtage of waardevermindering op de dag van de schade.
  In geval van gedeeltelijke beschadiging zullen enkel de herstellingskosten van de bagage of het voorwerp worden vergoed tot een maximaal bedrag van de waarde op het moment van de gedeeltelijke beschadiging, meer bepaald de aanschafwaarde verminderd met het waardeverlies tengevolge van slijtage en waardevermindering.
 De slijtage of waardevermindering wordt forfaitair bepaald op 10 % per begonnen jaar, te tellen vanaf de datum van de aankoopfactuur van deze voorwerpen.
 
3.6 Wat te doen in geval van schade?
U dient de schade schriftelijk aan te geven binnen de 5 dagen na de gebeurtenis en details te verstrekken over de oorzaken, de bijzonderheden, de omstandigheden en de gevolgen van de schade.
 Aansluitend op de verplichtingen voorzien in 1.7 van onderhavig contract dient u bij de aangifte van de schade de volgende elementen te voegen:
* Bij diefstal moet u onmiddellijk klacht indienen bij de lokale overheden op de plaats van de diefstal (politie, Rijkswacht, vervoersmaatschappij, purser, …), een proces-verbaal laten opmaken en de sporen van inbraak laten vaststellen;
* Bij verlies moet u onmiddellijk klacht indienen bij de lokale overheden van de plaats van verlies (politie, Rijkswacht, vervoersmaatschappij, purser, …), en een proces-verbaal laten opmaken;
* De documenten die zijn afgegeven door de vervoerder (zee-, lucht-, trein- of wegvervoer) toen uw bagage of voorwerpen verloren zijn geraakt terwijl ze onder zijn juridisch toezicht stonden. Eis dat een verklaring en een attest van definitief verlies wordt opgesteld en bewaar alle vervoersdocumenten;
* De aankoopfacturen van gestolen, verloren of beschadigde bagage en voorwerpen;
* Voor de gedeeltelijke beschadiging van uw bagage en persoonlijke bezittingen dient u ons de factuur te sturen van de herstelling of een attest van niet-reparatie.
De verzekerde sommen kunnen in geen geval beschouwd worden als bewijs van de waarde van de goederen waarvoor u een vergoeding eist noch als bewijs van het bestaan van deze goederen.
U moet op alle mogelijke manieren die tot uw beschikking zijn en met alle documenten waarover u beschikt, het bestaan en de waarde van de goederen op het moment van de schade, evenals het belang en de omvang van de schade bewijzen in geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging.
 
3.7 Teruggave van alle of een gedeelte van de gestolen of verloren voorwerpen
Als u alle of een gedeelte van de gestolen of verloren voorwerpen die door een bagagewaarborg gedekt zijn terugvindt, dient u ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen zodra u de informatie krijgt.
  Als u nog niet vergoed bent, moet u de voorwerpen opnieuw in bezit nemen. Wij zijn gehouden tot een vergoeding van de gehele of gedeeltelijke vernieling van de teruggevonden voorwerpen.
Indien u wel al bent vergoed, kan u binnen een termijn van 15 dagen kiezen tussen
* ofwel het achterlaten van de voorwerpen;
* ofwel de voorwerpen terugnemen met terugbetaling van de vergoeding die u hebt ontvangen, verminderd met de door ons bepaalde vergoedingen voor de gehele of gedeeltelijke vernieling van de teruggevonden voorwerpen.
U dient ons uw keuze schriftelijk te bevestigen binnen de 15 dagen. Na die termijn gaan wij er van uit dat u opteert voor het achterlaten van de voorwerpen.
 
3.8 Bijzondere uitsluitingen met betrekking tot bagage en persoonlijke bezittingen
Volgende zaken sluiten wij uit:
* diefstal van bagage en persoonlijke voorwerpen en bezittingen die zonder toezicht werden achtergelaten op een openbare plaats of opgeslagen werden in een lokaal dat ter beschikking staat van meerdere personen;
* nalatigheid, verlies (behalve door een vervoersmaatschappij), ruil;
* diefstal zonder inbraak behalve als de nodige vaststellingen en verbaliseringen zijn gedaan door een overheid (politie, Rijkswacht, vervoersmaatschappij, purser, …), behoudens bepalingen onder 3.2.4°;
* diefstal gepleegd door uw personeel tijdens de uitoefening van hun functies;
* toevallige schade te wijten aan het lekken van vloeistoffen, vetten, kleurstoffen of bijtende stoffen die zich in uw bagage bevinden;
* alle bederfbare waren;
* verbeurdverklaring of inbeslagname van goederen door de douane of overheidsdiensten;
* schade veroorzaakt door mijten, knaagdieren, insecten, wormen, ongedierte of alle andere parasieten;
* brandgaten veroorzaakt door sigaretten en schade veroorzaakt door een niet-gloeiende warmtebron;
* diefstal gepleegd in een auto of een cabriolet, met uitzondering van de afgesloten koffer;
* waren, stalen en collecties van handelsvertegenwoordigers;
* waardepapieren worden niet als bagage beschouwd.Onder « waardepapieren » wordt verstaan: geldstukken, bankbiljetten, bank- of postoverschrijvingen, reispassen, reischeques en/of andere cheques, kredietbrieven, benzinebonnen of andere voorafbetaalde bonnen;
* niet op het lichaam gedragen parels en niet ingezette edelstenen;
* films, video’s, videospelletjes en alle audiomateriaal;
* schade door gebruik, waardevermindering, langzame of natuurlijke slijtage;
* schade veroorzaakt door elke wijze van schoonmaken, herstellen of restaureren;
* deuken, krassen, elektrische of mechanische schade;
* breuk van breekbare voorwerpen (pendules, porselein, glaswerk, beeldhouwwerken, marmer, kunstvoorwerpen, antiek, …) tenzij de schade is veroorzaakt door brand, diefstal of een ongeluk van het voertuig waarin ze vervoerd worden;
* alle types wapens en hun munitie;
* bromfietsen, aanhangwagens, caravans, boten en andere vervoermiddelen (behalve recreatieve fietsen) evenals de accessoires die er aan vasthangen of eraan gekoppeld zijn;
* sportmateriaal (met uitzondering van ski’s, golfclubs en duikuitrusting – zie 3.2.8°), surfplanken;
* bagage die wordt vervoerd door een voertuig op twee wielen;
* kosten voor het vervangen van sloten en sleutels;
* gebeurtenissen die opzettelijk door een begunstigde zijn veroorzaakt;
* kosten als gevolg van een nucleair ongeval;
* feiten die gelinkt zijn aan terroristische daden;
en, in het algemeen, alle kosten die niet expliciet zijn vermeld in deze overeenkomst
 
4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
4.1 Zijn uitgesloten
* medische, paramedische, chirurgische, farmaceutische en ziekenhuiskosten voor verzorging in het land van uw woonplaats, al dan niet als gevolg van een ziekte die in het buitenland is ontstaan, behalve in geval van een ongeval dat in het buitenland plaatshad zoals beschreven in 2.1.7;
* de in het land van uw woonplaats gestelde diagnoses en bevolen behandelingen, behalve voor de in 2.1.7 bedoelde gevallen;
* periodieke controle of observatieonderzoeken;
* medische check-ups;
* ziekenwagenkosten in België, behalve voor de in 2.1.1 en 2.1.5 bedoelde gevallen;
* de kosten van brillen, contactlenzen, medische apparatuur en aankopen of herstellingen van protheses (uitgezonderd punt 2.1.6.2°);
* preventieve geneeskunde;
* gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en massages;
* esthetische behandelingen, dieetbehandelingen, alle niet door het RIZIV erkende kosten voor homeopathie en acupunctuur;
* vaccins en inentingen;
* repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die ter plaatse kunnen worden behandeld en die u niet beletten uw verplaatsing of verblijf voort te zetten;
* kosten en verzorgingen als gevolg van een depressie of een geestesziekte, behalve als ze zich voor het eerst manifesteren;
* kosten en verzorgingen als gevolg van pathologische toestanden die vóór het vertrek bekend waren;
* kosten en verzorgingen als gevolg van terugval of verergering van een ziekte of van een pathologische toestand die reeds vóór het vertrek was gebleken;
* de repatriëring voor een orgaantransplantatie (behoudens afwijking vernoemd in 2.1.1)
* kosten voor opvolging, controle, bevalling of vrijwillige beëindiging van een zwangerschap zijn uitgesloten. Enkel de medische kosten voor een plotse en onverwachte medische complicatie zijn gedekt;
* vliegtuigreizen bij zwangerschap van meer dan 28 weken, met uitzondering van deze waarvoor een schriftelijke goedkeuring werd verleend door de behandelende gynaecoloog en bevestigd door de arts van de betrokken vliegtuigmaatschappij (en dit met het oog op het welzijn van de moeder en het ongeboren kind);
* kosten en verzorgingen als gevolg van acuut of chronisch gebruik van drugs, alcohol of elke andere stof die niet werd voorgeschreven door een arts en die het gedrag wijzigt;
* kosten en zorgen als gevolg van een zelfmoordpoging;
* restaurant- en drankkosten;
* kosten of schade in verband met een diefstal die niet door de overeenkomst zijn geregeld;
* gebeurtenissen die opzettelijk zijn veroorzaakt door de verzekerde of elke andere begunstigde;
* incidenten of ongevallen tijdens wedstrijden met motorvoertuigen (races, competities, rally’s, toeristische rally’s, oldtimer rally’s, langeafstands-ritten) waaraan u deelneemt als mededinger of diens assistent;
* immobilisatie van het voertuig voor onderhoudswerkzaamheden;
* herhaalde defecten als gevolg van het niet herstellen van het voertuig (bijvoorbeeld: defecte accu, …) na ons eerste optreden;
* douanerechten;
* kosten voortvloeiend uit een nucleair ongeval;
* kosten voortvloeiend uit een terroristische actie;
en in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de overeenkomst bepaalde kosten.
 
4.2 Uitzonderlijke omstandigheden
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, nalatigheden of belemmeringen in de bijstandsverlening indien ze niet aan ons kunnen worden toegeschreven of wanneer ze het gevolg zijn van een geval van overmacht.

5. JURIDISCH KADER
5.1 Subrogatie
De verzekeraar treedt in uw rechten en rechtsvorderingen, tegen elke derde en dit ten belope van het bedrag van zijn uitgaven.
Behalve in geval van kwaad opzet hebben wij geen verhaal op uw descendenten, ascendenten, partner, aanverwanten in rechte lijn, personen die met u onder één dak wonen, uw gasten en de leden van uw huispersoneel. Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gedekt is door een verzekeringscontract.
 
 5.2 Schulderkenning bij voorschotten
U verbindt zich ertoe ons binnen 1 maand de kosten terug te betalen voor de prestaties die niet gewaarborgd worden door het contract en die wij u toegezegd hebben als voorschot.

5.3 Verjaring
Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3 jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf.

5.4 Rechtsmacht
Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door de bevoegde Belgische rechtbanken beslecht.
 
5.5 Contractwet
Onderhavig contract valt onder de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (BS van 20 augustus 1992)
 
5.6 Klachten
Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan worden gericht aan:
* Europ Assistance Belgium NV ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan 172 te 1160 Brussel (compliance@europ-assistance.be), of
* De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as), onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen
 
5.7 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
5.7.1 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ?
Algemene bepalingen
Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door de verzekeraar wordt ingelicht over onderstaande punten, zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:
* De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Europ Assistance, met hoofdzetel in B-1160 Brussel, Triomflaan 172;
* De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de verzekeringsnemer, de verzekerden en de begunstigden te identificeren in het kader van het beheer van de overeenkomsten, met inbegrip van het beheer van de verzekeringen, kostenbeheer, de afwikkeling van de verwerking en het beheer van eventuele geschillen. De persoonsgegevens worden bovendien verzameld voor statistische doeleinden, die de verzekeraar in staat stellen deze gegevens te analyseren met het oog op evaluatie en optimalisatie van zijn diensten aan de klanten;
* De persoonsgegevens van de verzekeringsnemer worden eveneens gebruikt om hem op de hoogte te houden van nieuwe producten en/of diensten van Europe Assistance (direct marketing); 
* In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gecommuniceerd aan derden, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor onze dienstverlening, in welk geval de betrokken persoon hiervan vooraf op de hoogte zal worden gebracht en zijn akkoord zal geven, tenzij dit niet verplicht of toegestaan is door een wet (met strikte naleving van de wettelijke bepalingen);
* Elke persoon die zijn identiteit bewijst (bijvoorbeeld door een kopie van de voorkant van zijn identiteitskaart) heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem worden bewaard in de bestanden van Europ Assistance, en heeft het recht de rechtzetting van zijn persoonsgegevens te eisen indien deze incorrect zijn. Tenslotte heeft de verzekeringsnemer het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 Om deze rechten uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en ondertekende aanvraag aan de dienst Customer Data Control van Europ Assistance op het bovenvermeld adres of via customerdatacontrol@europ-assistance.be. Voor bijkomende vragen over de verwerking van persoonsgegevens, kan men tevens via deze weg bij Europ Assistance terecht.
 Bovendien kan de betrokkene het openbaar register voor de verwerking van persoonshgegevens online consulteren dat beheerd wordt door de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
 5.7.2 Verwerking van gegevens omtrent gezondheid en/of andere gevoelige gegevens
De verzekeringsnemer geeft hierbij eveneens toestemming aan de verzekeraar om de medische en/of andere gevoelige persoonsgevens te verwerken, voor zover nodig is, en dit voor de doeleinden vermeld in artikel 5.7.1.
 Dit stelt de verzekeraar in staat de graad van afhankelijkheid en de vraag tot bijstand of terugbetaling te evalueren.
 Medische gegevens en/ of andere gevoelige gegevens worden steeds verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Een lijst van de categorieën van personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens is consulteerbaar op bovenvermeld adres in 5.7.1 of via e-mail op het adres customerdatacontrol@europ-assistance.be.
 
5.7.3 Instemming van de verzekerden en/of begunstigden
De verzekeringsnemer, die handelt in naam en voor rekening van de verzekerden en/of de begunstigden, garandeert en staat er jegens de Verzekeraar voor in dat hij de toestemming van deze personen heeft gekregen voor de verwerking van hun persoonsgegevens door de Verzekeraar in het kader van deze overeenkomst.
 De verzekeringsnemer verbindt er zich toe om aan de verzekerden en/of de begunstigden de noodzakelijke informatie te verschaffen zoals vermeld in artikels 5.7.1 tot 5.7.3 van onderhavige overeenkomst.
 
5.8 Fraude
Elke vorm van fraude vanwege de verzekerde in het opmaken van de aangifte of bij het invullen van de vragenlijsten heeft tot gevolg dat de verzekerde al zijn rechten ten opzichte van de verzekeraar verliest. Elk document moet dus volledig en nauwgezet worden ingevuld.
 De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de frauderende verzekerde te laten vervolgen door de bevoegde rechtbanken.
 
 EUROP ASSISTANCE BELGIUM N.V.
ERKEND ONDER CODE 1401 VOOR DE
TAKKEN 01, 09, 13, 15, 16 EN 18 (BIJSTAND)
(K.B. VAN 02.12.1996, B.S. VAN 21.12.1996)
MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE
TRIOMFLAAN 172, 1160 BRUSSEL
BTW BE 0457.247.904 RPR BRUSSEL
PRIVELEVEN: NR 00807177